Serftifkalarımız :

En ISO 9001:2008

“İyi bir yönetim nasıl olmalıdır?” sorusunun cevabının verildiği standarttır. Müşteri memnuniyeti ve sürekli iyileştirme temeline dayanmaktadır. Belgelendirilmiş bir kuruluş hizmet süreçlerinde belirli bir standart kalite çizgisini yakalamış demektir.

OHSAS 18001:2007

İş kazası ve meslek hastalığını en aza indirme amacını taşıyan kuruluşların uyguladığı yönetim sistemi standardıdır. İşyerinde bulunan tüm bireylerin (yönetici, işçi, müşteri, ziyaretçi vs.) sağlık ve güvenliği için yapılan uygulamaları kapsar.

ISO 14001:2004

Kuruluşun çevre duyarlılığına sahip olduğunun bir simgesidir. Doğal yapı ve çevre özelliklerinin korunması için atılan bir adımdır.Kuruluşun faaliyetleri nedeniyle çevreye verdiği veya verebilecek olduğu zararların en aza indirilmesini amaçlayan, hammadde ve enerji tüketimini azaltarak finansal açıdan da yarar sağlamasına destek olan bir standarttır.

ISO 22000:2005

Ürünlerin tüketimi anında gıda kaynaklı tehlikelerin engellenmesine ilişkin standarttır. Gıda güvenliği tehlikelerine giriş, gıda zincirinin herhangi bir basamağında ortaya çıkabilir, bu nedenle de gıda zinciri boyunca (gıdanın üretiminden işlenmesine, son ürün haline getirilmesine ve sunumuna kadar) etkin bir kontrolün gerçekleştirilmesi önemlidir.


Sertifikaların ortak özelliği şunlardır:

*Bunlar uluslar arası standartlardır ve ülkemizde kuruluşlar için neredeyse zorunlu hale getirilmişlerdir (İhale şartnamelerine şart olarak koyulmaları en güzel örnektir).

*Adları üstünde kuruluşların yönetim sistemleri için oluşturulmuş standartlar olduğundan üst yönetimin liderliğini, takibini ve desteğini gerektirir.

*Kuruluş standartlarla ilgili politika ve hedeflerini oluşturur ve faaliyetlerini bu politika ve hedefler doğrultusunda gerçekleştirir.

*Kayıt tutma (dokümantasyon), sistemlerin kuruluşunun ana noktasıdır. Kuruluşun tüm iş süreçleri (organizasyon şemasından tutun da kayıt imha yöntemlerine kadar) ayrıntılı olarak tanımlı hale getirilir ve diğer kayıtlarla (izinler, sağlık raporları, dış kaynaklı dokümanlar vs.) belirlenen sürelerde saklanır. Böylelikle iş süreçlerinin kesintisiz ve istenen şekilde işlemesi ve oluşabilecek uygunsuzlukların kaynağının belirlenerek (izlenebilirlik) giderilmesi ve tekrarlanmaması sağlanır. Tutulan kayıtlar kanıt niteliği taşımaktadır.

*İçeriden ve dışarıdan sürekli tetkik ve kontrol zorunlu koşullardandır.

*Tüm çalışanların eksiksiz katılımı sistemlerin işlemesi açısından birincil etkendir. Çünkü bir personelin uygunsuzluğa sebep olması zincirleme uygunsuzlukları beraberinde getirecektir.